తొలిసారి….

Archive for జూన్ 2007

నాకు కవితలు వ్రాయలనె కొరిక బాగ వుండెది… అప్పుడప్పుదు ఇలాంటివి  వ్రాస్తు వుంటాను…. ఇది కవితొ కాదో తెలియదు నా మిత్రులకు  మాత్రం తెగ నచ్చెసింది..
 
నీకు తెలుసా నన్ను పిలిచింది ఎవరొ?
మొన్న అర్ధరాత్రి చదువుకుంటున్న నన్ను పిలిచింది ,
సుఖాన్ని ఇస్తానంది,ఎన్నొ లొకాలు చుపిస్తనంది,
కౌగిట్లొ బంధిచింది, దానికి నెను దాసోహం అన్నను.
కాని నిన్న రాత్రి పగలు తెడా లెకుండా పిలిచింది
నేను వెళ్లాను, నా చదువు ఆగిపోతువుంది…
నీకు తెలుసా నన్ను పిలిచింది ఎవరొ?
నీకు తెలుసే వుంటుంది నీ ఆలొచనకు వచ్హే వుంటుంది
నీకు తెలుసా నన్ను పిలిచింది ‘నిద్ర ‘…….

ప్రకటనలు

నా తొలి కవిత నెను 10 వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వ్రాసినది.

త్రికొనమితి నీవు కాదు సమితి
నీకు లేదు పరిమితి
నీ సూత్రాలు అపరిమితి
నీ లెక్కలు చెస్తూంటె వుండదు ఎవరికైన మతి.


ప్రకటనలు